Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane na twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. 

200 LAT TRADYCJI

Arrow
Arrow
Slider

Do obowiązków nauczyciela pedagoga szkolnego należy m.in.:

 • dokonywanie śródrocznej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
 • pomoc uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci,
 • w uzgodnieniu z wychowawcami klas organizowanie prelekcji dla rodziców,
 • współudział w opracowaniu planu wychowawczego szkoły,
 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze i mających kłopoty w nauce,
 • rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy zwłaszcza z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się zawodowo patologiami społecznymi i zwalczaniem przemocy w środowisku lokalnym,
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem,
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • koordynowanie realizacją Szkolnego Programu Profilaktyki,
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym,
 • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,
 • objęcie opieką uczniów z nauczaniem indywidualnym ze względu na stan zdrowia.

Zgodnie z ww. zadaniami i obowiązkami pedagoga szkolnego opracowuje on roczny plan pracy, w którym zawierają się m.in. następujące cele i zadania:

1. Poznawanie środowiska domowo – rodzinnego uczniów poprzez:

 • analizę warunków środowiska domowo – rodzinnego uczniów,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami,
 • wywiady środowiskowe w domach rodzinnych, u opiekunów, w internacie (wg potrzeb).

2. Rozwój indywidualny i zdrowie młodzieży:

 • umieszczanie informacji na ten temat w gablocie pedagoga,
 • prelekcje dla uczniów z zakresu preorientacji zawodowej (według  zgłoszeń), informacje o dniach otwartych Uczelni Wyższych,
 • praca nad rozwojem indywidualnych zdolności uczniów poprzez indywidualne rozmowy z młodzieżą, która o taką pomoc się zwróci, proponowanie jej przeprowadzenie testu predyspozycji kierunkowych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub spotkań specjalistów z Poradni z klasą  na ten temat,
 • lekcje wychowawcze wg. potrzeb i zgłoszeń,
 • indywidualne rozmowy z uczniami zgłaszającymi się do pedagoga,

3.    Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi obejmuje:

 • zapoznanie się ze stanem zdrowia uczniów, zapoznanie nauczycieli z listą uczniów posiadających orzeczenia psychologiczno – pedagogiczne – na ich podstawie uczący dostosowują wymagana edukacyjne do specyficznych potrzeb i możliwości uczniów, pomoc w rozwiązywaniu trudności szkolnych i osobistych , rozmowy z rodzicami i nauczycielami,

4.    Profilaktyka zagrożenia niedostosowaniem społecznym:

 • spotkania z zaproszonymi osobami zajmującymi się zwalczaniem patologii społecznych (wg. potrzeb i zgłoszeń),
 • profilaktyka Urzędu Miasta (według nadsyłanych ofert),
 • kontakt z psychologiem, lekarzem, w miarę możliwości,
 • eksponowanie informacji o ww. treści w gablocie pedagoga,
 • rozmowy z uczniami, wychowawcami, rodzicami,

5. Praca z młodzieżą o zaburzonym zachowaniu koncentruje się wokół:

 • indywidualnych spotkań z uczniami, rodzicami, nauczycielami i wychowawcami w celu ustalenia przyczyn trudności oraz pomocy uczniom,
 • kierowanie na konsultacje do psychologa i innych specjalistów oraz instytucji zajmujących się pomocą młodzieży,

6.    Eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych poprzez:

 • kontrolę wyników w nauce i frekwencji,
 • informowanie rodziców o trudnościach w nauce i sposobach ich pokonywania,
 • rozmowy z uczniami z dużą ilością ocen niedostatecznych pomoc wychowawcom i młodzieży w organizacji samopomocy koleżeńskiej (wg. potrzeb i zgłoszeń),
 • rozwiązywanie problemów uczniów poprzez „skrzynkę pytań”,
 • pomoc materialna w miarę przyznawanych na ten cel środków.

7.    Ponadto:

 • udział w wycieczkach klasowych organizowanych przez wychowawców,
 • współudział w realizacji zadań wynikających z Planu Pracy Szkoły,
 • współudział w opracowaniu i i realizacji Planu Pracy Zespołu Wychowawców.

 

Wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6