Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane na twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. 

200 LAT TRADYCJI

Arrow
Arrow
Slider

Projekt będzie realizowany przez Kluby Europejskie funkcjonujące przy dwóch szkołach średnich w Bochni (Polska) i Trikali (Grecja). Kluby są organizacjami nieformalnymi, w których działają uczniowie w wieku 16-18 lat szczególnie zainteresowani kwestiami gospodarki, kultury, polityki międzynarodowej.

Podejmują oni różnorakie działania o zasięgu szkolnym (debaty oksfordzkie, artykuły w prasie lokalnej, działalność w samorządzie szkolnym), regionalnym ( prace w radach młodzieżowych miasta i powiatu, organizacja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej) czy nawet ogólnokrajowej ( udział w ogólnokrajowych akcjach typu prawybory parlamentarne, akcje charytatywne). W projekt bezpośrednio będzie zaangażowanych ok. 40 członków klubów europejskich. Sam projekt jest efektem zainteresowania członków klubów tematem migracji w Europie; szansami i zagrożeniami jakie one ze sobą niosą oraz postawami wobec migracji.
Planujemy nasz projekt zrealizować w czterech płaszczyznach. Każdej z nich wyznaczamy cele pośrednie.
Pierwsza z nich ma wymiar raczej historyczny ale podobnie jak w trzech pozostałych interesuje nas jej oddziaływanie na współczesne społeczeństwa czyli także na nas samych. Zarówno Polacy jak i Grecy wzięli udział w przeszłości w migracjach na dużą skalę. Chcielibyśmy spojrzeć na tę podobną historię Greków i Polaków i spróbować odpowiedzieć na pytanie: jak to doświadczenie wpłynęło na nasz stosunek do migracji i emigrantów.
Kolejny obszar naszego zainteresowania to migracje Polaków i Greków po wejściu do Unii Europejskiej. W obydwu krajach doszło po przystąpieniu do UE do gwałtownych zjawisk migracyjnych głównie o charakterze ekonomicznym. W Grecji ten proces był wcześniejszy o dwadzieścia lat niż w Polsce, gdzie wciąż jest on w toku. Chcielibyśmy by nasi greccy koledzy podzielili sie z nami opiniami i wnioskami na temat konsekwencji tego zjawiska dla społeczeństwa greckiego w bardzo różnych wymiarach.

Segment trzeci naszego projektu. Polacy i Grecy wobec gwałtownych procesów migracyjnych zachodzących aktualnie w Europie. Nasze polsko-greckie kontakty i obserwacja zjawiska w mediach pozwala przypuszczać, ze nasze doświadczenia są zupełnie różne. Do Polski praktycznie uchodźcy nie przybywają podczas gdy Grecja jest bramą, przez którą migranci wchodzą do Europy. Chcielibyśmy porównać postawy naszych społeczeństw wobec obecnie zachodzących zjawisk migracyjnych.

Z tym segmentem wiąże się segment czwarty. Na tym tle chcemy porozmawiać o postawach wobec obcości i zagrożeniach takich  jak ksenofobia, rasizm, szowinizm. Stąd wspólna wizyta w KL Auschwitz i refleksja nad dramatyczna przeszłością Europy. Z wizytą w Auschwitz chcemy powiązać pokazanie obecności mniejszości w polskim społeczeństwie oraz jej wpływu na polską historię i jej kulturę. Chcielibyśmy w związku z tym zwiedzić Kraków i krakowski Kazimierz by pokazać obecność Żydów w polskiej historii. Realizując ten etap naszego projektu chcielibyśmy połączyć go z wspólnym obejrzeniem filmu Lista Schindlera i zwiedzeniem Muzeum w Fabryce Schindlera w Krakowie. Wszystkie cztery segmenty zostaną zaprezentowane podczas spotkania grup w Polsce. Ich przygotowanie już się rozpoczęło. Wybraliśmy wspólnie tematykę projektu i  uzgodniliśmy ogólny jego zarys, czyli cztery główne segmenty, którymi chcemy sie zająć w czasie naszej wspólnej pracy. Członkowie klubów zgodnie z swoimi zainteresowaniami wybierają interesujący ich segment i w  grupach według podobnego scenariusza opracowują swój  punkt widzenia na postawiony problem. Grupy pracujące nad tymi samymi segmentami projektu kontaktują sie ze sobą drogą internetową analizując materiały zebrane przez druga stronę.   W realizacji bezpośredniego spotkania grup zamierzamy posługiwać sie metodami włączającymi poczynając od metod zapoznawczych np. Wyspa spotkań. Zamierzamy użyć metod wzmacniających poczucie wspólnoty a równocześnie różnorodności i wartościowania np. Rzeźbiarz, Abigail, Kwiat tożsamości. Zakładamy codzienną ewaluację przeprowadzonych działań np. Dziurawiec. Podsumowanie spotkania to tradycyjnie metoda walizki lub Witamy w domu. Zwłaszcza to ostanie ćwiczenie skłania do refleksji na temat rezultatów projektu i jego długoterminowego oddziaływania. Spodziewamy się rezultatów w kilku płaszczyznach: Pierwsza to  nabyta wiedza na temat historii, kultury i roli migracji w życiu obydwu krajów. Druga to poznanie różnych sposobów patrzenia na migracje. Trzecia to osobiste spotkanie z odmiennością kulturową. Czwarta to poszerzenie kompetencji językowych. Mamy nadzieję, że rezultaty te obejmą nie tylko bezpośrednich uczestników projektu ale także ich rodziny i znajomych. Uważamy, że wielostronne spojrzenie na problem migracji będzie wielką korzyścią długoterminową dla uczestników projektu żyjących w wielonarodowej, migrującej Europie.

 

 

 

The project will be realized by the European Clubs functioning by two secondary schools in Bochnia ( Poland ) and Trikali ( Greece ). The clubs are informal organizations. Their members are the students at the age of 16 to 18  – they are particularly interested in international economic, cultural, political issues. They are engaged in different school activities  (“Oxford” debates, writing articles in the local press, school students’ council ), regional activities ( working in youth town and county councils, organization of the contest of knowledge about the European Union ) or even nationalwide actions ( such as parliamentary primary elections, charity actions ). About 40 members of the European Clubs will be directly involved in the project , 20 students from each side. The project itself is the result of the interest of the club members in the topic of migration in Europe, opportunities and dangers which are connected with this phenomenon and attitudes which migration evokes in Europe nowadays. Experience of our countries in this topic are both similar and different. e are planning to realize our project on four grounds.
The first of them has some historical dimension, but similarly as in the remaining ones we are mainly interested in its influence on the contemporary societies so on us, too.
In the past, both Poles and Greeks took part in migration at a great scale.  Both nations experienced a considerable reduction of their territories and a great relocation of their citizens. Both nations suffered from lack of their own statehood with a real threat of losing their own identity. First we would like to take a look at the similar history of Greeks and Poles and try to answer the question how this experience has influenced our attitude to migration and migrants.
The next sphere of our interest is the migration of Poles and Greeks after the EU accession. In both countries after EU accession there were rapid and violent migration phenomena, mainly of the economic type. Millions and millions of inhabitants left the countries, especially the young ones. In Greece this process occurred about 20 years earlier than in Poland, where it is still in progress. We would like our Greek friends to share with us their opinions and conclusions on the consequences of this phenomenon for the Greek society in different dimensions.  We are interested in the issues such as: demographic, economic, cultural ones. We think that it allows us to see the processes occurring in Poland in a bit different way. In this part the Greek group will be more a giver than a recipient. The third part – the Poles and Greeks in view of the violent migration processes occurring in Europe nowadays. Our Polish-Greek contacts and the observation of this phenomenon in media make us think that our experience is totally different. There are almost no migrants coming to Poland, whereas Greece is the gate where migrants enter Europe. We would like to compare  approaches of our societies towards migration phenomena occurring presently in Europe.
This part is closely connected with the fourth one. Because of this, we would like to talk about our attitudes towards alienation and dangers such as xenophobia, racism, chauvinism. That’s why we are planning a common visit to the concentration camp Auschwitz and a reflection over the dramatic past of Europe. Including the visit to KL Auschwitz was a clear wish of our friends from Greece. All the members of the Polish Club have already visited this dramatic place for the Polish and European history. Nevertheless, we think that it is worth remembering and reminding. There is also one more element of this part connected with the visit to Auschwitz, which is presenting the presence of minorities in the Polish society and its influence on the Polish history and culture. As a result, we would like to visit Cracow, especially the Cracow Jewish district to show the presence of Jews in the Polish past. While realizing this stage of our project we would like to combine it with one more element, namely, watching together the film “Schindler’s List” and visiting the museum in Schindler’s Factory in Cracow. All the four parts ( segments ) were presented during the meeting of groups in Poland. Actually, their preparation has already started. We have chosen the topic of the project together and agreed on its general scheme, which is its four major parts ( segments ),we would like to deal with while working together. The clubs’ members choose the most interesting segment for them in accordance with their interests, and in groups they develop their Polish or Greek point of view on a given problem on the basis of a similar  scenario. The groups working on the same project segments contact each other online and analyze the materials collected by the other side.
We assume some kind of lack of balance in segment two and four. While preparing the project, we are going to use involving and activating teaching methods.Czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30